เทศบาลตำบลบ้านบากมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นให้คณะผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายแก่ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ยกระดับธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ เทศบาลตำบลบ้านบากจึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านบากให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้