ITA 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

      โครงสร้าง

      *  ข้อมูลผู้บริหาร

      *  อำนาจหน้าที่

      *  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

       * ข้อมูลการติดต่อ

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     

          *    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ                                                     ประจำปี รอบ 6 เดือน      

          *   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

               แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ    

            *    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ        

            *    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน     

                รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

              *   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    

              *   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   

            *     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล          

             *     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี.

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

         *   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

         *   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

         *   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

           *   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

           *  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม      

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    

                การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

            *   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี         

             *  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

             *  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

               แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต          

               รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน       

                รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

               มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน        

               การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน