ITA 2563

 

1.ข้อมูลพื้นฐาน
     โครงสร้าง
    • ข้อมูลผู้บริหาร
    • อำนาจหน้าที่
    • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    • ข้อมูลการติดต่อ
    • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    • ข่าวประชาสัมพันธ์
    • Q&A
    • Social Network

2.การบริหารงาน
   • แผนดำเนินงานประจำปี
   • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
   • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฎิบัติงาน
   • คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัตรงาน
การให้บริการ
   • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   • E-Service
   • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 3 การบริหารเงินงบประมาณ
    • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
    • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 6 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
   • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

7 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   •การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน