78276703_1064206303911013_857903873241645056_n

เทศบาลตำบลบ้านบาก

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ2567 ทต.บ้านบาก

ดาวโหลด เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2567 ทต.บ้านบ… Read More »ประกาศใช้เทศบั…

ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัต… Read More »ร่างระเบียบสภา…

เทศบาลบ้านบากจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี

การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในศูนย์พ… Read More »เทศบาลบ้านบากจ…

“โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

“โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย”… Read More »“โครงการ…

เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ ครั้งที่2

เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย … Read More »เทศบาลตำบลบ้าน…

การประกาศใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมมาณ2566 ในเขตเทศบาลตำบลบ้านบาก ทั้ง8 หมู่บ้าน

โครงการสืบสานประเพณีบุญเบิกบ้านและบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและคนพิการ “สุขภาพดีตามวิถีพอเพียง”

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 2566

เทศบาลตำบลบ้านบากออกบริการเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษากับคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพ

ชุดความรู้เรียนรู้ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์สู่การพึ่งตนเองตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ด

ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายเกษตรอินทรีย์สู่การพึ่ง… Read More »ชุดความรู้เรีย…

รายชื่อทะเบียนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2565

ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านบาก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านบาก

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอา… Read More »ประกาศ เทศบาลต…

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินเทศบาลตำบลบ้านบาก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

จริยธรรมของข้าราชการและกางส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย

 และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

รายงานผลโครงการประชาคมปรับปรุงการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

โครงการประชาคมปรับปรุงการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ… Read More »โครงการประชาคม…

ประกาศนโยบายไม่ให้ ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

เมื่อวันที่  9  มกราคม  2566  เทศบา… Read More »ประกาศนโยบายไม…