78276703_1064206303911013_857903873241645056_n

เทศบาลตำบลบ้านบาก

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของเทศบาลตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำเดือน ท้องที่และท้องถิ่น

ประชุมประจำเดือน ท้องที่และท้องถิ่นประจำวันที่ 5 กันยาย… Read More »ประจำเดือน ท้อ…

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในตำบลบ้านบาก ทั้ง8 หมู่บ้าน

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในตำบลบ้านบ… Read More »โครงการรณรงค์ฉ…

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลบ้านบากร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล… Read More »ร่วมพิธีถวายเค…

เทศบาลตำบลบ้านบาก เข้าร่วมการต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. เทศบาลตำบลบ้านบาก … Read More »เทศบาลตำบลบ้าน…

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย … Read More »ประชุมสภาเทศบา…

โครงการฉีดพ่นหมอกควันป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กำหนดการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมด็จพ… Read More »กิจกรรมปลูกต้น…

กิจกรรม “ปลูกตันไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรถฎาคม ๒๕๖๕

กิจกรรม “ปลูกตันไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ… Read More »กิจกรรม “…

ประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต . บ้านบาก ประจำไตรมาสที่3 รายงานการเงินและบัญชี

พิธีมอบบ้านผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย/ผู้ด้อยโอกาสบ้านพอเพียงเทศบาลตำบลบ้านบาก

พิธีมอบบ้านผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย/ผู้ด้อยโอกาสบ้… Read More »พิธีมอบบ้านผู้…

กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านบาก

ท่านนายประยูร อัคเสริญนายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก เป็นประธา… Read More »กิจกรรมโครงการ…

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2565

💜 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ… Read More »เนื่องในโอกาสว…

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก

เทศบาลตำบลบ้านบากได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย สาม… Read More »ประชุมสภาเทศบา…

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

คำสั่ง เรื่องการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน

ประชุมประจำเดือน ท้องที่และท้องถิ่นประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ประชุมประจำเดือน ท้องที่และท้องถิ่นประจำวันที่ 5 พฤษภาค… Read More »ประชุมประจำเดื…

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ปี 2565

ประจำวันที่ 11 เมษายน 2565 โดย นายพยงค์ชาญ อุทการ ประทา… Read More »ประชุมสภาเทศบา…