งานสาธารณสุข

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เข้าร่วมประชุม

  วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เข้าร่วมประชุม อณุมัติแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านบากประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านบาก

  แผนกองทุน ปี 2564

   งบประมาณแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องและป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่น ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

   แผนกองทุน ปี 2563

    งบประมาณแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องและป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่น ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓