งานสาธารณสุข

แผนกองทุน ปี 2564

    งบประมาณแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องและป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่น ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

    แผนกองทุน ปี 2563

      งบประมาณแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องและป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่น ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓