ชื่อ - นามสกุล :นายภีรวัฒน์ พรมขุนทด
ตำแหน่ง :งานด้านระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
หน้าที่หลัก :จ้างเหมาบริการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :