งานกิจการสภา

ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ

เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ ครั้งที่2

  เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ สมัยที่ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2566วันที่ 10 กรกฎาคม 2566โดย นายพยงค์ชาญ อุทการ ประทานสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /นายประยูร อัคเสริญ นายกเท… Read More »เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ ครั้งที่2

  เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 3

   เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565วันที่ 26 กันยายน 2565โดย นายพยงค์ชาญ อุทการ ประทานสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /นายประยูร อัคเสริญ นายกเทศมนตรี… Read More »เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 3

   ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

    เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565วันที่ 9 สิงหาคม 2565โดย นายพยงค์ชาญ อุทการ ประทานสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /นายประยูร อัคเสริญ นายกเ… Read More »ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

    ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ปี 2565

     ประจำวันที่ 11 เมษายน 2565 โดย นายพยงค์ชาญ อุทการ ประทานสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /นายประยูร อัคเสริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก /คณะผู้บริหาร /ปลัดเทศบาล/หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ… Read More »ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัยวิสามัญ ครั้งที่1 ปี 2565

     ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย สามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 พ.ศ.2565

      วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลบ้านบากได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย สามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 โดย นายพยงค์ชาญ อุทการ ประทานสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /นายประยูร อัคเสริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้… Read More »ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย สามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 พ.ศ.2565

      เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาสมัย วิสามัญ ครั้งที่2 ประจำปี2564

       วันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาสมัย วิสามัญ ครั้งที่2 ประจำปี2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านบาก พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

       การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบากสมัย วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

        วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบากสมัย วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

        กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ

         ประกอบด้วย เช่น 1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ ..