งานกิจการสภา

ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ

กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ

    ประกอบด้วย เช่น 1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ ..