โครงการประชาคมปรับปรุงการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

    ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลบ้านบาก โดยนายประยูร อัคเสริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาลตำบลบ้านบาก คณะทำงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านบาก และประชาชนตำบลบ้านบาก หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8 ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ร่วมกัน จัดทำประชาพิจารณ์ แสดงความคิดเห็นปรึกษาหารือ การเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านบาก เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์กำหนดให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านบาก เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2565 และเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ วิธีปฏิบัติและอัตราค่าบริการการใช้น้ำประปาของกิจการประปาของเทศบาลตำบลบ้านบาก ซึ่งการจัดการบริการน้ำสะอาดเป็นการบริการสาธารณะประเภทหนึ่ง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการจัดบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถบังคับใช้กับการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารกิจการประปา ของเทศบาลตำบลบ้านบาก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง สามารถให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่ขอใช้น้ำประปาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ รวมทั้งการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลบ้านบาก

    ใส่ความเห็น

    อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *