อำนาจหน้าที่

หน้าที่ของเทศบาลตำบล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12)พ.ศ.2546

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยส่งปฏิกูล

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัตงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากิจของราษฎร

(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(8) ให้มีและทางระบายน้ำ

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล  
 
อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)    พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       พ.ศ. 2542 ดังนี้                  
1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา  50  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา  ได้แก่                                
     (1)  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน                                
     (2)  ให้มีและบาํรุงทางบกและทาง                                
     (3)  รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการ กําจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล                                
     (4)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ                                
     (5)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง                                
     (6)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม                                
     (7)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผพู้ิการ                                
     (8)  บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น                                
     (9)  หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เปน็หน้าที่ของเทศบาล      
2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา  51  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไข        เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขต เทศบาล  ได้แก่                                
     (1)  ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา                                
    (2)  ให้มีโรงฆ่าสัตว์                                
    (3)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม                                
    (4)  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน                                
    (5)  บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร                                
    (6)  ให้มีและบาํรุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้                                
    (7)  ให้มีและบาํรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น                                
    (8)  ให้มีและบาํรุงทางระบายน้ํา                                
    (9)  เทศพาณิชย์    
3.  และหน้าทตี่ามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองคก์ารบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าทใี่นการ จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้                                
      (1)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง                                
      (2)  การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและทางระบายน้ํา                                
      (3)  การจัดใหม้ีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ                                
      (4)  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ                                
      (5)  การสาธารณูปการ 
      (6)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ                                
      (7)  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน                                
      (8)  การส่งเสรมิการท่องเที่ยว                                
      (9)  การจัดการศึกษา                                
      (10)   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส                              
      (11)   การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น                              
      (12)   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย                              
      (13)   การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                              
      (14)   การส่งเสริมกีฬา                                
      (15)   การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                              
      (16)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น                                
      (17)   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                                
      (18)   การกําจัดขยะมูลฝอย สงิ่ปฏิกูล และนา้ํเสีย                                
      (19)   การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล                                
      (20)   การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน                                
      (21)   การควบคุมการเลี้ยงสตัว์                                
      (22)   การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์                                
      (23)   การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย      โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ                              
      (24)   การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                                
      (25)   การผังเมือง                                
      (26)   การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร                                
      (27)   การดูแลรักษาที่สาธารณะ                                
     (28)   การควบคุมอาคาร                                
     (29)   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                
     (30)   การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                              
     (31)   กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ประกาศกําหนด