ข้อมูลข่าว/ประชาสัมพันธ์

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านบาก การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2564 พร้อมแบบแสดงความคิดเห็น

  กำหนดให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านบาก เรื่อง การบริหารกิจการประปา  พ.ศ.2564  เพื่อให้มีหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  วิธีการ  วิธีปฏิบัติและอัตราค่าบริการการใช้น้ำประปาของกิจการประปาของเทศบาลตำบลบ้านบาก  … Read More »เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านบาก การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2564 พร้อมแบบแสดงความคิดเห็น

  เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างรอบที่2

   ในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านบาก เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านบากโดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย นายประยูร อัคเสริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก,นายประสพสุข ส… Read More »เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างรอบที่2

   เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2564

    ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านบาก เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านบาก

    ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบาก เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565