ข้อมูลข่าว/ประชาสัมพันธ์

พ.ร.บ. / พ.ร.ก.

  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ 2562 พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 … Read More »พ.ร.บ. / พ.ร.ก.

  กฎกระทรวงและระเบียบ

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขา… Read More »กฎกระทรวงและระเบียบ

   บรรยากาศการรับอุปกรณ์หีบและบัตรเลือกตั้ง

    โดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้ง 8 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านหนองผักตบ ม.1บ้านโนนทัน ม.2บ้านโนนเหลี่ยม ม.3บ้านหนองคูยาง ม.4บ้านโดนน้อย ม.5บ้านหนองแซง ม.6บ้านบาก ม.7บ้านหนองแดง ม.8มารับอุปกรณ์หีบและบัตรเลือกตั้ง ณ หน้าห้องประช… Read More »บรรยากาศการรับอุปกรณ์หีบและบัตรเลือกตั้ง

    โครงการฝึกอบรมเจ้าหนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน. /รปภ./อสม.)

     โครงการฝึกอบรมเจ้าหนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน. /รปภ./อสม.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก วันที่ 25 มินาคม 2564 ณ ห้อง ประชุมเทศบาลตำบลบ้านบาก เทศบาลตำบลบ้่านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด