ข้อมูลข่าว/ประชาสัมพันธ์

ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก

  ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติท้องถิ่น พ… Read More »ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก

  เทศบาลบ้านบากจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินเนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี

   การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระตับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น#WorldSalDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins #SoilsaNutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาตไทย

   “โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

    “โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย”จัดโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบากวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยนายประยูร อัคเสริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ เข้าสู่การบรรยาย/ฝึกอบรม&#8221… Read More »“โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

    เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ ครั้งที่2

     เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ สมัยที่ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2566วันที่ 10 กรกฎาคม 2566โดย นายพยงค์ชาญ อุทการ ประทานสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก /นายประยูร อัคเสริญ นายกเท… Read More »เทศบาลตำบลบ้านบากได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านบาก สมัย วิสามัญ ครั้งที่2