ข้อมูลข่าว/ประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบาก หมู่ที่ 7 (ต่อจากจุดสิ้นสุดโครงการเดิมด้านทิศตะวันตกทางไปวัดป่ากุงเชื่อมตำบลศรีสมเด็จ)ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 274.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร… Read More »ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในงานจ้างก่อสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบาก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบาก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เทศบาลตำบลบ้านบาก จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผ… Read More »ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบาก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านบาก

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบาก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านบาก  ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้ม… Read More »การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านบาก