การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  2565  ณ  ศาลาอเนกประสงค์วัดป่ากุง(ประชาคมวนาราม) (พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ)

  • อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  นายประยูร  อัคเสริญ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบาก  ได้เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ของเทศบาลตำบลบ้านบาก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด   2565  ซึ่งในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร  เพื่อปลูกจิตสำนึก  ผู้บริหาร  ข้าราชการพนักงานเทศบาลทุกท่าน   และประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้รู้จักการทำบุญ  ทำความดี  ความรับผิดชอบในหน้าที่เพื่อนำไปสู่องค์กรที่ขาวบริสุทธิ์  โปร่งใส  และเป็นธรรม  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  55  คน