การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโป่รงใสภายในหน่วยงาน