การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2566

-เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2566

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาขุดเจาะและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลบ้านหนองแซง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จ้งหวัดร้อยเอ็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2566


 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักตบ -ไปตำบลโพธิ์ทอง บ้านหนองผักตบ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านบาก
ดาวน์โหลด

 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก ต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเส้นหอถัง – ไปบ้านหนองแซงบ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านบากดาวน์โหลด

 โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดบ้านโนนทัน – ไปเส้นบ้านโดนน้อยไปลำห้วยเหนือ บ้านโนนทันหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านบากดาวน์โหลด

 

–   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบาก หมู่ ๗ (เริ่มจากสี่แยกหน้าวัดบ้านบาก ไปบ้านโดนน้อย หมู่ ๕ เชื่อมทางหลวงชนบท ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลด
 –   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ ๓ โดยวิธีคัด
เลือก
ดาวน์โหลด

 –   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีด-หมู่ที่3-ผ่านe-biddingดาวน์โหลด
–    ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกปรับปรุงหนองเม็กหมู่ที่-7-ด้วยe-bidding-1ดาวน์โหลด
–    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสต์คอนกรีตหมู่ที่-3-ด้วยe-bidding-1ดาวน์โหลด
–    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ก่อสร้างโครงการขุดครองปรับปรุงหนองเม็กหมู่ที่7-ด้วยe-bidding-1ดาวน์โหลด